: a a a a
: A A A

Прочита съдържанието на страницата с възможност за контрол на скоростта и силата на звука.
Добавя към екрана филтър срещу отклоняване на вниманието, който блокира ненужното съдържание.
Променя курсора по подразбиране с по-голяма версия, която позволява по-лесно навигиране в страницата.
Опростява страницата с възможност за управление на контраста, цветовете и размера на текста.
Меню за хора с увреждания
Фламейзинг

Имаме удоволствието да Ви информираме, че ФЛАМЕЙЗИНГ ЕООД изпълнява проект по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.024-1207, наименование на проекта: „Насърчаване на предприемачеството във ФЛАМЕЙЗИНГ ЕООД“, процедура BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“, Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Общата стойност на проекта е: 218116.15 лв., от които 148318.98 лв. европейско и 26173.94 лв. национално съфинансиране.

КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА:

Фламейзинг ЕООД е дружество, създадено през 2018 г. с основен предмет на дейност по фото и видеозаснемане и обработка.

Настоящият проект има за своя основна цел осигуряване на устойчивото и конкурентоспособно развитие на предприятието посредством реализиране на пазара на предприемаческа идея, попадаща секторите, свързани с преодоляване на европейски и регионални предизвикателства, а именно: търговска фотография – фотография за реклами, попадаща като икономическа дейност в рамките на сектор М 74.20 Дейности в областта на фотографията.

Реализацията на предприемаческата идея ще има пряк положителен социален и екологичен ефект, като тя съответства и на тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация.

Проектът ще се реализира посредством изпълнение на следния комплекс от дейности:
Дейност 1: Дейност за реализиране на пазара на предприемаческата идея – в рамките на която ще бъде:
– сформиран екип от квалифициран персонал, необходим за реализация на предприемаческата идея;
– реализирани инвестиции в дълготрайни материални активи, създаващи необходимите технологични предпоставки за реализация на предприемаческата идея;
– наето работно помещение;
– създадена Интернет страница на Кандидата, популяризираща предприемаческата идея и подпомагаща пазарната й реализация;
– изработен пазарен анализ и маркетингов план за пазарна реализация, създаващ предпоставки за успешна пазарна реализация, като източник на експертна информация за целесъобразни и съобразени със спецификата на пазара действия в този процес.

Дейност 2: Дейност за визуализация на проекта – в резултат на която ще се осигури публичност и визуализация на проекта

ЦЕЛИ:
Основната (обща) цел на проекта:

Да се осигури устойчивото и конкурентоспособно развитие на предприятието посредством реализиране на пазара на предприемаческа идея, попадаща секторите, свързани с преодоляване на европейски и регионални предизвикателства, а именно: търговска фотография – фотография за реклами, попадаща като икономическа дейност в рамките на сектор М 74.20 Дейности в областта на фотографията.

Специфичните цели (СЦ) на проекта, водещи до постигане на неговата основна (обща) цел, са:

СЦ 1: Да се сформира екип от квалифициран персонал, необходим за реализация на предприемаческата идея – обект на проекта.
СЦ 2: Да се осигурят необходимите предпоставки за осъществяване на дейността по реализация на услугата – обект на проекта, посредством осигуряване на работно помещение, създаващо условия за въвеждане в експлоатация на планираните за закупуване ДМА и работа на квалифицирания персонал.
СЦ 3: Да се създадат необходимите технологични предпоставки за успешно реализиране на пазара на предприемаческата идея посредством реализацията на инвестиции в ДМА.
СЦ 4: Да се осигурят необходимите предпоставки за успешната пазарна реализация и ефективно популяризиране на предприемаческата идея посредством изработване на пазарен анализ и маркетингов план за пазарната й реализация и създаване на Интернет страница на кандидата.
СЦ 5: Да се осигури публичност и визуализация на проекта.

РЕЗУЛТАТИ:

Резултати от изпълнение на Дейност за реализиране на пазара на предприемаческата идея (продукти–услуги) (Дейността ще бъде осъществена чрез: 1.Наемане на квалифициран персонал – 3 броя експерти; 2.Закупуване на ДМА 3.Външни услуги – за създаване на Интернет страница на кандидата и за изработване на пазарен анализ и маркетингов план за пазарна реализация и 4. Наето работно помещение) /част 1 и част 2/:

– Съгласуван план за процедурите за избор на изпълнители в рамките на проекта – 1 брой;
– Проведена процедура за избор на изпълнител с публична покана по реда на ЗУСЕСИФ/ПМС 160 – за избор на изпълнител за доставка на ДМА – 1 брой;
– Сключен/и договор/и с избран/и изпълнител/и за доставка на ДМА;
– Доставени и въведени в експлоатация ДМА:
• Стационарни работни станции: 2 броя
• Мобилни работни станции: 3 броя
• Таблет: 1 брой
• Фотоапарат: 2 броя
• Светкавица: 2 броя
• Обективи: общо 8 броя, по 1 брой от следните видове – вид 1, вид 2, вид 3, вид 4, вид 5, вид 6, вид 7 и вид 8
– Подписани приемо-предавателни протоколи (ППП) за доставка – 2 броя;
– Създадени необходимите технологични предпоставки за предоставяне и реализиране на пазара на предприемаческата идея;
– Създадени необходимите технологични предпоставки за устойчиво развитие на предприемаческата идея;
– Проведени процедури за избор чрез събиране на не по-малко от 2 оферти –
• за избор на изпълнител за предоставяне на външна услуга за изработване на пазарен анализ и маркетингов план за пазарна реализация на предприемаческата идея – 1 брой
• за избор на изпълнител за създаване на интернет страница на Кандидата – 1 брой
• за наем на работно помещение – 1 брой
– Избрани изпълнители на външни услуги и наем на работно помещение – 3 броя;
– Изготвен пазарен анализ и маркетингов план за пазарна реализация на предприемаческата идея – 1 брой, подписан ППП за услуги и създадени предпоставки за успешна реализация на пазара на предприемаческата идея в следствие на предоставената външна услуга;
– Създадена Интернет страница на кандидата – 1 брой, подписан ППП за услуги,създадени предпоставки за успешната пазарна реализация на предприемаческата идея и ефективното й популяризиране на целевия пазар, в т.ч. положителен социален ефект;
– Сключен договор за наем на работно помещение и създадени условия за въвеждане в експлоатация на планираните за закупуване ДМА и работа на квалифицирания персонал – за период от 12 месеца в рамките на периода на изпълнение на проекта;
– Проведена процедура за подбор на персонал – във връзка с планираното за наемане лице – част от допълнителния квалифициран персонал – 1 брой;
– Нает на трудов договор квалифициран персонал – общо 3 броя експерти;
– Осигурен квалифициран експертен капацитет за реализация на пазара на предприемаческата идея, отговорен за цялостната дейност по реализация на ПИ и при ангажимент за устойчива заетост от страна на Бенефициента;
– Реализирана на пазара предприемаческа идея и осигурено устойчивото й развитие, в т.ч. конкурентоспособно и устойчиво развитие на предприятието-кандидат в дългосрочен аспект.

Резултати от изпълнение на Дейност за визуализация на проекта (дейността ще бъде изпълнена чрез закупуване на табели – 2 броя и стикери – 36 броя)

– Проведена процедура за избор на изпълнител от страна на Бенефициента по реда на ЗУСЕСИФ и Указанията на Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 – чрез събиране на не по-малко от 2 съпоставими оферти – 1 брой;
– Избран изпълнител – 1 брой;
– Осигурени мерки за информиране и публичност в съответствие с приложимите изисквания и указания за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.;
– Спазени мерки за информация и комуникация при създаване на Интернет страницата на кандидата, планирана за създаване в рамките на реализацията на настоящия проект;
– Изготвени и поставени плакати с информация за проекта (с минимален размер А3) на видно за обществеността място при спазване на приложимите изисквания за информация и комуникация – 2 броя;
– Упоменат принос на ЕС, финансиращата ОП и подкрепата на ЕФРР на всеки документ, свързан с изпълнението на проекта;
– Изготвени при спазване на изискванията за информиране и публичност информационни стикери, поставени на всички, закупени по проекта ДМА – 36 броя.

ПОМОГНЕТЕ НА СВОЯ БИЗНЕС